RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

 Zarządzanie projektami w firmie

Zarządzanie projektami, czyli Project Management, to zbiór czynności wykonywanych w celu osiągania wyznaczonych celów w określonym czasie. Cele te dzielą się zwykle na główne oraz pośrednie. W pojęciu „zarządzanie projektem” mieści się cały szereg działań: planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola poszczególnych zadań oraz raportowanie. To wszystko należy do obowiązków osoby zarządzającej, czyli Project Managera.

Zarządzanie projektami – na czym polega praca Project Managera?

Osoba zarządzająca projektami jest odpowiedzialna za całokształt przedsięwzięcia, czyli zarówno za efektywne osiąganie celów, jak i jakość oraz terminowość wykonania wszystkich czynności prowadzących do ich realizacji. Musi to więc być prawdziwy profesjonalista w dziedzinie planowania oraz organizacji pracy swojej i innych.

W skład obowiązków zarządzającego projektem wchodzi także neutralizacja ryzyka oraz wpływu zagrożeń i ograniczeń, które mogą zaważyć na realizacji przedsięwzięcia. Zajmująca się tym osoba powinna również posiadać fachową i rozległą wiedzę dotyczącą eliminowania ryzyka porażki na wszystkich etapach projektu. Owe ryzyko wynika najczęściej z błędnego planowania, zmiennej wydajności zespołu oraz dynamiki komunikacji pomiędzy uczestnikami, ale również z licznych czynników zewnętrznych. Dobry Project Manager powinien więc być osobą umiejącą doskonale przewidywać.

Każdy projekt to także pracownicy, którzy go wykonują. Fachowiec w dziedzinie zarządzania projektami musi też być biegły w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Powinien potrafić skutecznie motywować swój zespół i dbać o właściwą komunikację pomiędzy uczestnikami projektu.

SMART w zarządzaniu projektami

Kluczowym pojęciem w dziedzinie zarządzania projektami jest anglojęzyczny skrót SMART. Oznacza to, że cele każdego projektu powinny spełniać kilka podstawowych wymogów.

Cel projektu powinien być:

- Specyficzny, czyli jasno sprecyzowany,

- Mierzalny – tak skonstruowany, by możliwe było łatwe sprawdzenie i określenie, czy został on osiągnięty,

- Ambitny – jego osiągnięcie powinno wymagać pracy i wysiłku,

- Realny – aby zespół był zmotywowany do osiągnięcia celu, musi on być możliwy do wykonania przez ludzi, którym został powierzony, przy środkach i zasobach, jakie się na jego realizację przeznacza,

- Terminowy – zarówno cel główny, jak i cele pośrednie, powinny być ograniczone ramami czasowymi.

Zarządzanie projektami – podejścia i metodyka

Projekt wykonywany jest zawsze jednorazowo, nie obejmuje działań powtarzalnych, ma on też określoną datę rozpoczęcia i zakończenia. Każdy projekt jest zorientowany na stworzenie konkretnego i unikalnego rezultatu.

Współczesna metodyka posługuje się dwoma podejściami do zarządzania projektami.

Bardziej nowoczesne, modernistyczne podejście widzi projekt jako zbiór niewielkich zadań, natomiast podejście tradycyjne rozpatruje go jako kompletny proces, sekwencję kroków prowadzących do celu całościowego.

Projekt w podejściu tradycyjnym składa się z pięciu faz:

FAZA I – inicjacja projektu

FAZA II – planowanie

FAZA III – wykonanie

FAZA IV – monitorowanie

FAZA V – ukończenie projektu

Zarządzanie projektami obejmuje następujące czynniki zmienne:

- zakres projektu,

- harmonogram, czyli czas potrzebny na wykonanie projektu,

- budżet,

- jakość

- ryzyko

Zarządzanie projektem to zadanie skomplikowane i złożone, wymaga więc posiadania rozległej wiedzy i licznych umiejętności, dlatego warto zadbać, aby każdy kierownik projektu był profesjonalnie przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.

To przecież od jego kwalifikacji zależy powodzenie całego przedsięwzięcia!

Paulina MAria Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja